Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Jedným zo spôsobov vymáhania pohľadávky je exekúcia predajom hnuteľných vecí. Pohľadávka štandardne v takomto prípade nie je príliš vysoká a zároveň je predpoklad, že dlžník disponuje nejakým majetkom, ktorým možno uspokojiť pohľadávku veriteľa.

Štandardne sa exekúcia vykonáva na pokyn súdu, ktorý určí exekútora, ktorý ma exekúciu vykonávať. Exekútor preskúma majetkové pomery dlžníka a určí spôsob, akým sa bude exekúcia vykonávať. Môže pristúpiť k vykonaniu exekúcie formou predaja hnuteľných vecí, kedy postupuje tak, že vydá upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí, ktoré doručí veriteľovi a dlžníkovi.

exekuce

Súpis majetkových pomerov je možné vykonať aj bez účasti dlžníka, kedy mu je súpis a upovedomenie doručené spoločne. Zároveň exekútor zakáže dlžníkovi nakladať so spísanými vecami. Následným krokom je súpis hnuteľných veci dlžníka, ktorý sa vykonáva v byte dlžníka, alebo na inom mieste, kde sú uložené jeho veci. Pri súpise sa spíšu veci, bez ktorých sa vie dlžník zaobísť a zároveň sa ľahko predajú. Je potrebné vedieť, že exekútor má právo na osobnú prehliadku majetku dlžníka. V prípade, ak sa jedná o motorové vozidlo je možné súpis vykonať len nahliadnutím do príslušnej evidencie motorových vozidiel.

So súpisom súvisí aj odhad ceny spísaných vecí. Vykonáva ju exekútor s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ alebo dlžník s odhadovanou sumou nesúhlasí, je možné proti nej podať námietku. K námietke je potrebné pripojiť aj znaleckú posudok, inak môže byť zamietnutá zo strany exekútora. V prípade, že existuje obava, že by dlžník mohol manipulovať so spísaným majetkom alebo ho inak poškodiť, exekútor môže zabezpečiť tento majetok. Rozumie sa tým označenie majetku pečatidlom alebo pečaťou exekútora alebo ich uschová v priestoroch označených exekútorom. Ak povinný do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nepodá návrh na jej zastavenie alebo ho súd zamietne, exekútor vydá exekučný príkaz, ktorý nechá doručiť oprávnenému a povinnému. Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu predajú na exekučnej dražbe.

soudní kladivo

Nevýhodou exekúcie hnuteľných vecí je tá, že Exekučný poriadok mnohé veci z exekúcie môže vylúčiť a to z dôvodu, že by mohli byť ovplyvnené základné potreby dlžníka a jeho rodiny, podnikanie či vykonávanie práce. Exekučný poriadok navyše niektoré veci výslovne vylučuje, a to sú súčasti odevov, nevyhnutné vybavenie domácnosti, domáce zvieratá, zdravotnícke potreby, snubný prsteň a obrúčku, hotovosť do výšky 165 eur, študijnú literatúru, hračky a podobne.

Exekúcia hnuteľných vecí sa vykonáva na základe oznámenia termínu dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Tým môže byť manžel/manželka dlžníka ak ide o vec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Miesto, termín a súpis vecí, ktoré budú dražené exekútor zverejní na svojej úradnej tabuli. Exekútor začne dražbu najnižším podaním, ktorým je odhadovaná suma. Dražba je ukončená, keď sa dosiahne výťažok, ktorý uspokojí pohľadávku veriteľa. Ak sa na prvej dražbe kupec nenájde, je možná opätovná dražba, kedy najnižšie podanie klesá na dve tretiny odhadovanej sumy. Ak aj táto dražba bude neúspešná, exekútor vyzve oprávneného na prevzatie vecí za polovicu odhadovanej sumy. Oprávnený má na to 15 dní, ak si veci neprevezme veriteľ ani dlžník, exekútor ich predá za najvyššiu možnú ponúknutú cenu. Ak predaj nie je možné uskutočniť žiadnym s uvedených spôsobov, exekútor vydá upovedomenia o ukončení exekúcie predajom hnuteľných vecí.

zákon

Exekúcia hnuteľných vecí nie je často využívaným spôsobom vymáhania pohľadávok, keďže nemusí byť efektívnym nástrojom uspokojenia pohľadávky. Z hľadiska časovej náročnosti a možného neúspechu odporúčame skôr mimosúdne vyrovnanie.

Ak potrebujete svoju pohľadávku vymôcť v čo najkratšom čase, odporúčame vám obrátiť sa na odborníkov zo spoločnosti Claims Collection. Spoločnosť Claims Collection vie sledovať a blokovať akékoľvek podozrivé prevody majetku dlžníka na iné osoby a tým vie urýchliť proces vymáhania pohľadávok.

Podobné príspevky